การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบบทคัดย่อ แบบบทความฉบับเต็ม และสามารถนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation นอกจากนี้ บทความฉบับเต็มที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บทความวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มลงในวารสารที่มีความร่วมมือกับการประชุมวิชาการ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ จำนวน 5 วารสาร ได้แก่

1. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Srinakharinwirot Science Journal) รับ 10 บทความ Website
2. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) รับ 10 บทความ Website
3. วารสาร NU. International Journal of Science รับ 10 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website
4. วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) รับ 5 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website
5. วารสาร UP International Journal of Science and Technology (UPJST) รับ 20 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website