กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร คลิก
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม คลิก
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ คลิก
กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล คลิก
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์ คลิก
กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คลิก
กลุ่มที่ 8 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม คลิก