กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร ลำดับการนำเสนอ | Invited BIO+BIO Oral G1 | BIO Oral G2 | BIO Oral G3 | BIO Oral G4 | BIO Oral G5
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม ลำดับการนำเสนอ | Invited CHEM+CHEM Oral G1 | CHEM Oral G2 | CHEM Oral G3 | CHEM Oral G4
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ ลำดับการนำเสนอ | Invited MATH+MATH Oral G1 | MATH Oral G2
กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา ลำดับการนำเสนอ | Invited EDU+EDU Oral G1
กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล ลำดับการนำเสนอ | Invited COM+COM Oral G1
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์ ลำดับการนำเสนอ | Invited PHY+PHY Oral G1 | PHY Oral G2 | PHY Oral G3 | PHY Oral G4
กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ลำดับการนำเสนอ | Invited INNO+INNO Oral G1
กลุ่มที่ 8 การนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม How sci & tech drive our modern life? ลำดับการนำเสนอ | การนำเสนอ Speech นิสิตเครือเทางาม
กลุ่มที่ 9 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม ลำดับการนำเสนอ | R2R Oral G1