# ชื่อ-สกุล สถาบัน ประเภทการเข้าประชุม สถานะการลงทะเบียน สถานะการยืนยันแบบ Online
1 นายK4PUYU4K K4PUYU4K Ksksksks มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
2 นางสาวกมลณิช คงในขาว - - เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
3 นายกรกช ตั้งเจริญลาภ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
4 นางสาวจนิสชา ชูเลิศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
5 นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
6 รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
7 นายนายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา วิทเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
8 นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
9 นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
10 รศ.กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
11 นายวิชญ์พล ชมภูมิ่ง วมว. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
12 รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
13 ดร.สุจิตรา พงศ์พิศุทธิ์โสภา กองโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย มหิดล เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
14 นายอิทธิชัย คำมูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
15 ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
16 นายฆฤณ สมวันดี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
17 นางสาวรินทร์ลภัส วัฒนะศิริโกศล วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
18 ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
19 นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. เข้าร่วมงาน
20 ดร.พัชรี มณีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
21 ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
22 อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
23 ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
24 รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
25 ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
26 นางสาวภารตี มหา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
27 นางสาวชนากานต์ ขำทับทิม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
28 ดร.วิญญา ดุงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
29 ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
30 นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
31 นางอมรรัตน์ หลายโคตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
32 รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ เข้าร่วมงาน
33 นางนิตติยา รัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
34 ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
35 นายชนวีร์ งามขำ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
36 ดร.ปรียานุช ใจหาญ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
37 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต คณะวิทยาศาสตร์ / โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
38 ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่เข้าร่วมงาน
39 นางสาวรัชดาภรณ์ อาจพงษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
40 นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
41 นายประจักร์ ขัตธิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
42 ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
43 นายกษิดิ์เดช สายสุดสวาท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
44 ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
45 ดร.วิชญา กันบัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
46 ดร.ประสาร อินทเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
47 ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เภสัชศาสตร์ ศิลปากร เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
48 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
49 ผศ.ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
50 นายทักษิณ นิลจันทร์ km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
51 นายอนิรุต ศิลาวารนทร์ km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
52 นายสรวงชน สุโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต เข้าร่วมงาน
53 ผศ.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
54 นายณัชพล กองพิลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
55 นางรัชณู กานุมาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
56 นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
57 นายปฏิญญา กุดาศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
58 นายชินกฤต แถมพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
59 นายจารุวิทย์ วชิราศรีศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
60 นางสาวปิยารมณ์ ครองราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
61 ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
62 นางขวัญเรือน พระนาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต เข้าร่วมงาน
63 นายวรภพ ทองสร้าง km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
64 นาย อิงกมล พูลนวล km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
65 นายอนันษา ทองเหลา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
66 ดร.พัทธวรรณ ละโป้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
67 นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
68 นายเรวัฒน์ สิงห์วงค์ km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
69 นายวัชรวิทย์ โพธิ์มูล km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
70 นายธรรมนูญ เหลาคม km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
71 นาย ธนาชัย จันทรศร km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
72 อ. ปริยา ปะบุญเรือง km เครือเทางาม มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
73 ดร.ธัชชัย อยู่​ยิ่ง วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
74 รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
75 ดร.ปรียานุช เชื้อสุข ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
76 นายนพดล วิบูลพืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
77 นางสาวอรจิรา แสนกมล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
78 นางสาวศศิชา เตชะมา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
79 นายจิรายุ ภู่โต คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
80 นายวิษณุ สอนยศ วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
81 นางสาวศุจิพัชร จันอูน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
82 นางสาวทิชานันท์ แก้วเทพ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
83 ผศ.ดร.ปนัทชา อนุสาสนนันท์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
84 นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
85 ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
86 นางพรสวรรค์ คงหนู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
87 ดร.คณิดา สินใหม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
88 ดร.สุวิมล จุงจิตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือกิจการนิสิต ไม่เข้าร่วมงาน
89 ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
90 ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
91 นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ เข้าร่วมงาน
92 ดร.พรดนัย กาศเกษม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน ไม่เข้าร่วมงาน
93 รศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
94 ดร.ปณิชา เกศเกษมกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
95 ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
96 ผศ.เทวิน ธนะวงษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
97 ผศ.ดร.สมจิตต์ หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
98 ดร.พิทักษ์ อินธิมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
99 ผศ.ดร.ปราณี นางงาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
100 ผศ.ดร.สุนีย์ สีธรรมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
101 อ.ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
102 อ.ทัศนีธร ชื่นประทุม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
103 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
104 รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
105 ดร.นิตยา ไชยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
106 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
107 ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
108 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
109 ดร.นิมิตร ศรีปรางค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
110 อ.วุฒิพงษ์ เรือนทอง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
111 รศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
112 ผศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
113 ผศ.ดร.กชกร ลาภมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
114 นายสรสิทธิ์ บุญมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
115 ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
116 ดร.ฐาปะนีย์ ไกรวีระเดชาชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
117 ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
118 ดร.ชุลีพร พุฒนวล คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
119 ผศ.ดร.เนริสา คุณประทุม ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
120 ผศ.โสภิตา ขำรอด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
121 ดร.เชาว์ กุศลเลิศจริยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
122 ดร.จิรโรจน์ ตอสะสุกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
123 ผศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
124 นางสาวเตือนตา ร่าหมาน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
125 ผศ.ดร.พัชรี วงษ์เกษม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
126 ผศ.ดร.สุรัตน์ บุญผ่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
127 ดร.ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
128 ดร.อนันต์ เคนท้าว คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
129 ดร.สุทธิชาติ เกิดผล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
130 ดร.สกุลนา วงค์สายปัน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
131 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
132 ผศ.ดร.วิกร ปัญญาอินทร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
133 รศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
134 ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
135 นางสาวพรพิมล บริวัน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
136 นายณัฏชนน วสุธวัช โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
137 นายศุภฤกษ์ วชิรัคกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
138 นายอดิศร ทองทา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
139 นางสาวอรุโณทัย กัลยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
140 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ เข้าร่วมงาน
141 ดร.มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
142 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองคำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
143 ผศ.ดร.ยุพิน ภูพวก วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
144 ผศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
145 นายทิวาปกฏ ปานโบว์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
146 นายห้ามลบสำหรับทดสอบ แก้ไขระบบ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ตอบรับ
147 นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
148 นางสาวปัทมภรณ์ สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
149 นางสาวจิรัชญา กำธรกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
150 นางสาวลลิตา ราชาวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
151 นางสาวนภิสา ศรีศักดา โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
152 นายก้องหล้า สุดใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
153 ดร.กฤติกา เพ็ชรประกอบ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
154 นายณัชรพงศ์ พูลรักษ์ วิทยาศาตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
155 รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
156 นางสาวจุฑารัตน์ หวังประโยชน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
157 ดร.Yash Munnalal Gupta วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
158 นางสาวเพ็ญศิริ ยศยิ่งยง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
159 ดร.บวร คุณากรนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
160 นายอาณาจักร พลจันทึก วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
161 นายธนดล คงคุ้ม วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
162 นายณัลทวัฒน์ มะหา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
163 นางสาวดลยา ปิ่นม่วง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
164 นายบุญรัตน์ กันจู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
165 นางสาวนุชชนก ทวีทรัพย์ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
166 นางสาววนิดา ปานอูป วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
167 นายภูวดล ถาต๊ะวงค์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
168 นางสาวนิรามัย อาคม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
169 นางสาวรุ่งตะวัน คำทวี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
170 นางสาวณิชารีย์ จันทร์จวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
171 นางสาวศิวาพร สังข์เทศ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
172 นางสาวภัทรลดา สระทองแป้น วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
173 นางสาวปาณิสรา มีหินกอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
174 นางสาวศรินทิพย์ คำเที่ยง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
175 นายธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
176 นางสาวลาวัลย์ ป้ำกระโทก วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
177 นางสาวพรพรรษา จาระณา วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
178 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ พุทธชาติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
179 นายฉัตรพล ชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
180 ผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
181 นางสาวจีรนันท์ ป้องท้าว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
182 นางสาวแพรวา พิมพิสอน โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
183 นางสาวจิดาภา โอฬารรัตน์มณี โครงการวมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
184 นางสาวภัทรพรรณ คุ้มภัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
185 อ.ผกามาศ พุกอินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
186 นายศุภวิชญ์ จินดาเนตร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
187 ผศ.ดร.ชมพิศ แก้วมณี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
188 นายอภินันท์ โพธิ์ตุ่น วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
189 นายภาณุพงศ์ ช้างต่อ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
190 ผศ.ดร.พัทธมน แสงอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
191 นางสาวบัณฑิตา เถื่อนกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
192 นางสาววิไลวรรณ ชัยขัณฑ์ วิทยาศาสตร์/เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
193 นายธวัชชัย ทรดิษฐ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
194 นางสาวเบญจมาศ สุขโกกี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
195 นายกฤติธี เกตุมะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
196 นางสาวกัญญ์วรา ป้องโพนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
197 นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
198 นางสาวชนิดาภา วินาลัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
199 นายพีรพัฒน์ อินตะคำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
200 นางสาวธารารัตน์ ยิ้มเจริญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
201 นางสาวลลิล ตันประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
202 นายชาญณรงค์ นาศฤงคาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
203 ผศ.ดร.เอกรัฐ ไทยเลิศ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
204 นายศุภชัย สอนไว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
205 นางสาวสุธาทิพย์ ปล่อยทุม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
206 นางสาวพิมพกานต์ คำป้อง โครงการ วมว. สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
207 นางสาวปัณฑิตา วงศ์สุวรรณธร โครงการวมว.ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
208 นางสาวสุชานันท์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ โครงการวมว.ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
209 นางสาวภัทราพร เหรียญทอง สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
210 นายปาลินธน์ โชคจินดาชัย โครงการ วมว โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
211 นางสาวปุณณภา กิตติโชควัฒนา โครงการวมว. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
212 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
213 นายเกษม อำนวยโรจนจินดา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
214 นางสาวปวริศา แข็งขัน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
215 นางสาวชุติวรรณ ปานคร้าม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
216 นายสราวุฒิ ใจมุข วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
217 ผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
218 นางสาวสุภาภรณ์ แป้นแก้ว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
219 นางสาวชนนิกานต์ รัตโนภาส โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
220 นายนัฐพงษ์ จันทศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
221 รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
222 ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน ไม่เข้าร่วมงาน
223 นายชลาธร ทวีกูล กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
224 ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
225 รศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
226 นายอาชวีร์ แดงกองโค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
227 นายศิวกร สุภลาภ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
228 นายนิติ​ เทียน​บุตร​ วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
229 นางสาวรุจนา แซ่หว้า วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
230 นางสาวรุจิพร แซ่หว้า วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. ไม่เข้าร่วมงาน
231 นางสาวสิริกร มั่นสมใจ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
232 นายจีรวัฒน์ บัญชาชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
233 ผศ.ดร.ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
234 นายธีระวัฒน์ ขุดขำ วิทศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
235 นายเตขภณ คำพู วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
236 นางสาวสุวนันท์ วงษ์เลี้ยง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
237 ผศ.ดร.จินตนา กล่ำเทศ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
238 นางสาวกุลธิดา ปานทยักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
239 นางสาวนริศรา กรกัลยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
240 นางสาววัลลิชา ผ่องศิริ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
241 นายพิชญุตม์ ใบศรี วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
242 นางสาวธีรรัตน์ ฟักเขียว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
243 นายวิชญ สมศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
244 นางสาวกชนันท์ ต่างใจ วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
245 นางสาวกวิสรา ศรีท่าดินแดง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
246 นางสาวพรธีรา อิ่มรส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
247 นางสาวขวัญจิรา ราชตะคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
248 นางสาวบุณยาพร เขียวชอุ่ม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
249 นางสาวกฤตพร อนุกูลกิจ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
250 นายวัชพล วุฒิยาน วิทยาศาสตร์/สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
251 นายศิวกร อินกองงาม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
252 นายณฏฐพงษ์ วงศ์ประพันธ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
253 นายอภิสิทธิ์ เชื้อแก้ว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
254 นางสาวธีริศรา อินตรา สังกัดโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
255 รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
256 นายพิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
257 นายภาณุพงค์ ราชสีห์ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
258 นางสาวปภาวรินท์ วนะบดีนิมิต โครงการวมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
259 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาติสุทธิ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
260 นางสาวอุศนา มหานิติพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
261 ผศ.ดร.บัณฑูร เวียงมูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
262 ผศ.อนันตชัย สุวรรณาคม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
263 นายวิทวัส สาคะศุภฤกษ์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
264 นางสาวสุวเพ็ญ พัฒนอัครโยธิน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
265 ผศ.ดร.อัมพร เวียงมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
266 ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
267 นายกมล จันเงิน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
268 นายสิทธิชัย วรรณคำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
269 นายรัฐธนินท์ วัฒนะศิริโกศล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
270 นางสาวธัญวรัตม์ ประเดชบุญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
271 ดร.วันวิสาข์ พิระภาค หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
272 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
273 นางสาวชาลิสา เลขานุกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
274 นางสาวศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
275 นางสาววิศรุตา บุตรบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
276 นายธนวัฒน์ เกษประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
277 ผศ.ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
278 นายจักรภัทร เสริมแก้ว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
279 รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
280 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
281 นางสาวศุทธิณี ศรีเหมือนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
282 นางสาวศศิธร รักษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
283 ดร.ธนากร วงษศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
284 นายธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
285 นางสาวนฤมล บุญเรือง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
286 นายสัญญา พาลุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
287 นายปรวีร์ สันติอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
288 นางสาวรสิตา สร้อยเพชรเกษม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
289 นางสาวชลลดา เมืองสอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
290 นางสาวปริน​ธร​ เอี่ยม​สะอาด​ โรงเรียน​มัธยม​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​นเรศวร​ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. เข้าร่วมงาน
291 ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
292 นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน กองอาคาราถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
293 นางสาววนิดา คำปิ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
294 ผศ.ดร.อรรถกร ทองทา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
295 นายจิรายุทธ เนตรจ๋อย วิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
296 นางสาวพิชญา โกมาสถิตย์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
297 นางสาวศศิกานต์ ด่านวิหาร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
298 รศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
299 นายฐิติพัฒน์ กลิ่นสุวรรณ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
300 ผศ.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
301 นางสาวธนวรรณ วงศรีรัก วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
302 นางสาวจารุรัมภา บุตรศรี โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
303 นายพงษ์ศักดิ์ โขขุนทด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
304 รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ เข้าร่วมงาน
305 ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
306 นางสาวเมธินี อยู่ยอด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
307 ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
308 ผศ.ดร.Gareth Ross Science มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
309 ผศ.ดร.สุกัญญา รอส วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
310 นายกฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
311 นางสาวน้ำทิพย์ จันทราช ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
312 นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
313 ผศ.ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
314 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
315 นางสาวสมิตตา ธนาทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
316 นางผกามาศ มาลีพัตร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
317 นางสาวญาณิศา ตะนุสะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
318 นางสาวพิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง - นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
319 นางสาวปิยาพร หมื่นฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
320 ดร.ธนิต ศิริบุญ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
321 อ.พัทธชัย ปิ่นนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
322 นางสาวอรจิรา แสนกมล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
323 นายวิวัฒน์ ถาริน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
324 นางสาวรัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
325 นางสาวรมย์ธีรา บุญกอ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
326 นายSongheng Orn Science/Mathematics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
327 นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ วิทยาศาตร์/เคมี มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
328 ดร.นัทธมน ประจุดทะศรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
329 นางสาวธัญชนก วันใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
330 นางสาวอนามิกา แก้วนก คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
331 รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
332 นางสาวพรนภา ยอดทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
333 นายศิริ สีร้อยคำ หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
334 รศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
335 นางสาวชนิตา ศิริวัชรภัสสรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่เข้าร่วมงาน
336 นางสาวธันย์ชนก หลินเจริญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
337 ผศ.ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
338 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
339 นางสาวปาณิสรา ดีเสือ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
340 นางสาวสุพาณี นามแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
341 นางสาวปาลิกา แสงทองสิทธิโชค โครงการวมว.มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
342 นายนภัทร บุญพร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
343 นางสาวพิมพ์รัมภา กิติธรากุล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
344 นายภควรัตน์ ติยวรากุล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
345 นายทินกฤต สองแก้ว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
346 นายกิตติคุณ เรืองชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
347 ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
348 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
349 นายภูมิรินทร์ อิสสริยกุล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
350 นางสาวสลิลทิพย์ สีตาแสน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
351 นางสาวพัชรี อาษาขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
352 นายพันธ์พฤกษ์​ พฤฒิคณี คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
353 ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
354 นางสาวปาจรีย์ จินดาฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
355 นายเกรียงศักดิ์ เอนกพงษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
356 นางสาวชญานิน นิสัยมั่น ภาควิชาวัสดุศาตร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
357 นางสาวจิรารัตน์ จุ่นฮวย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
358 นายชยุต ตนะทิพย์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
359 นางสาวณัฐิยา แซ่หลิม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
360 ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
361 นางสาวนฤทัย หงษ์สา ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
362 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
363 ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
364 นายตรีเพชร เพชรชาติชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
365 นางสาวศิรประภา จันทร์สมัคร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
366 นายจักรพันธ์ สุนัติ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
367 นางสาวกิตติยาภรณ์ นิ่มพร้อม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
368 ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
369 นางสาวทัศนีย์ ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
370 นางสาวน้ำฝน เบ้าทองคำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
371 นางสาวดาลัด มรสุม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
372 นางสาววรทา อัศวะศิริจินดา โครงการวมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
373 ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
374 นางสาวดาราวรรณ สวัสดิ์นะที วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
375 นายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
376 นางสาวเมษา ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์ โครงการวมว มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
377 นายณัฏฐ์ พรามจร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
378 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
379 นางสาวสิรินยา อุกาสี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
380 ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
381 นางสาวธัญญารัตน์ เพียรมาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
382 นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
383 นายธนกร ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
384 นางสาวศศิกัญชณา คงรักษา โครงการวมว มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
385 นางสาวบุญยนุช กรีกูล หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
386 นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
387 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
388 นางสาวจิราพร มหาวัน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
389 ดร.ชัชวาล วงค์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
390 นายชนะชัย ทองอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม กรณีพิเศษ ไม่เข้าร่วมงาน
391 นางสาวจุฬาลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
392 นางสาวอ่อนรัตน์ อิ่นมะโน วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
393 นายประวิทย์ รอดจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
394 นางสาวกุลธิดา ฉิมหล่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
395 นางสาวจนิสชา ชูเลิศ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
396 นายณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
397 นางพนิดา ดุมดก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
398 อ.มนัส ภูทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
399 รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
400 ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
401 ผศ.ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
402 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
403 นายภูมินทร์ รอดพัน วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
404 นางสาวกมลลักษณ์ อินสำโรง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
405 ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
406 นางสาวดาวรวี มากเมือง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
407 นางสาวกอหญ้า หอมสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
408 นางสาววิภาวี ดำมินเศษ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
409 ดร.ศุภชัย วันประโคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
410 นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน กรณีพิเศษ เข้าร่วมงาน
411 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
412 นางสาวสุพรรณษา จันทร์สุริยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
413 นายทรงกลด ใบยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
414 นางสาวกนกพร คำประกอบ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
415 นางสาวอารียา ต่วนชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
416 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมไกรนิตย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
417 นางสาวยี่หวา สุขเกิด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
418 นางสาวนันทประภา ต่วนเจริญศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
419 รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
420 รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่เข้าร่วมงาน
421 ดร.วารุณี จอมกิติชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
422 ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
423 นายกฤษดา เหลืองทองคำ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
424 ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
425 นางสาววิภาวี จันทร์พลงาม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
426 นายวิทยา ถายะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
427 นางสาวสุพรรณิการ์ แก้วกันทะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
428 นายศิริภูมิ ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
429 นายอภิชัย ตุ่มเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
430 นางสาวอัจฉริยา ชุมพลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
431 นายวัชรากร โตเเย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
432 นางสาวพิริยาพร เจนอักษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
433 นางสาววรัญญา เวรุริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
434 นางสาวครองศิริ ป้องไฝ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
435 นายฉัตริน จอมคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
436 นางสาวนันท์นภัส ไชยพูน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
437 นางสาวพิชญ์สินี คำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
438 นายจารุกิตติ์ นาตา โรงเรียนสาธิตมหาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
439 นางสาวธมลวรรณ บุญโฉม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
440 นางสาวกันยกร เป็กเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
441 นางสาวประภัสสร วงศ์หาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
442 นายณัฐวัฒน์ นาที โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
443 นางสาวณัฐนรี อุปละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
444 นายธนกฤต แสนย่าง โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
445 นายณฐวัฒน์ บุญตาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
446 นางสาวอัญชิษฐา เป็งกาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
447 นางสาวศรัณยา ทองบ่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
448 นางสาวกิ่งนลิน คำป๊อก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
449 ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
450 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
451 นางสาวปรางค์ทอง สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
452 ดร.นวรัตน์ วรอวยชัย วิทยาศาสตร์ รามคำแหง นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
453 นายปิยะสิรวิชญ์ ประจำทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
454 นายรพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
455 นายธนดล ปัญญายง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
456 นางสาวปรัชญวรรณ คำถาเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
457 นางสาวนภัสวรรณ เมฆวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
458 นายธนโชติ วงค์ปุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
459 นางสาวธีรัชนิศ คำเขียว สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
460 นายอัษฎาวุธ ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
461 นางสาวชนิตา มะโน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
462 นางสาวพลิน สายปาระ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
463 นางสาวจิตสุภา อุทธิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
464 นางสาวภัทรสุดา สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
465 นางสาวภัคจีรา รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
466 นายธนัช ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
467 นางสาวเปรมสินี วัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
468 นางสาวสุธีกานต์ ครองไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ยังไม่ได้ตอบรับ
469 นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
470 นางสาวปพิชญา ยศสละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
471 นางสาวจิณห์วรา บุญนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
472 ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
473 นายภวัต เพียรงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
474 นางสาวณัฐกฤตา ภาชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
475 ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
476 นายมนตรี มณีภาค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
477 นางสาวพรบุญ ศรีทะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
478 นายกิตติศักดิ์ จันทะการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
479 นายกฤษณชัย ศรีพล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี ไม่เข้าร่วมงาน
480 นางสาวกัลยา ทองใส วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
481 นางภัทรภรณ์ ผลดี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
482 รศ.ดร.อนามัย นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
483 ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
484 นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
485 ดร.สุทธิดา วิทนาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
486 ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
487 รศ.ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
488 ดร.รินรดา ธรรมชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
489 ดร.สวพร หิญชีระนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
490 ดร.กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
491 ผศ.ดร.สมฤทัย ตันมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
492 นายณัชพล คงวิวัฒนากุล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
493 นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
494 นางสาววาดฝัน สนั่นดัง หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
495 นางสาวกฤติมา คงประเวศ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
496 นางสิตา เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
497 นางสาวโชติกา ยอดฉุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
498 รศ.ดร.ชัยวัฒน์ นามนาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน ยังไม่ได้ตอบรับ
499 ผศ.ดร.คเชนทร์ แดงอุดม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
500 นางสาวพราวิณี บุญเรศ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
501 นางสาวPiyacha Pimpanuwat วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
502 นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
503 นางสาววินรวีร์ การประกอบกิจ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
504 นางสาวอัจฉรียา สัมพันธ์พร คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
505 นายพุฒิสันต์ รัตนชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
506 ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
507 ผศ.ดร.สุขสันต์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
508 นายคณิศร แก้วศรีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
509 นางสาวพรปวีณ์ สุขพงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
510 นางสาวสุวิชญา เชิดชูจึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
511 นางปริศนา พันธ์งาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
512 นางสาวอัญธิกา เพ็งสมจิตต์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
513 นายสิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
514 นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
515 นายพงศ์พิสิษฏ์ รุ่งเรืองเดชวัฒนา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
516 นางสาวเมราณีย์ กิตติ์เรืองโภคิน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
517 นางสาวพิไลพรรณ ชัยขัณฑ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
518 นางสาวอาทิติญา อินถาเครือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
519 ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
520 ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
521 นางสาวธันยพร ปิ่นทอง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
522 ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
523 นายเอกรัฐ เด่นชลชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
524 นางสาวจณิสตา ใจสุทธิ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
525 นางสาวมนต์ธิดา ไชยพุฒ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
526 นางสาวอมรรัตน์ ไวสาริกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
527 นายวรพล นันสุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
528 นางสาวอริสา คงประยูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
529 นางสาวณัฐกุล อิงคนินันท์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
530 นางสาวพนิดา บัวปาน วิทยาศาศตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
531 นายสิทธิชัย ชุณห์ขจร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
532 ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
533 นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
534 นางสาวศุภกาญจน์ ถนอมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
535 นางสาวปาณิศา แสงนาค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ทุนเรียนดี เข้าร่วมงาน
536 ดร.ปรารถนา โลพิน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
537 นายนฤสรณ์ สมานพงษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
538 ดร.พงศพัศ แรงดี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
539 ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
540 นางสาวสุกฤตา จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม พสวท. เข้าร่วมงาน
541 รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
542 ผศ.ดร.นิภาภัทร เจริญไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
543 ดร.สุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
544 ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
545 ดร.บุษบา ปิ่นชัยพัฒน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
546 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีสังข์งาม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
547 นางสาวเอมอร กลั่นยวง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
548 นางสาวBunnareth Ny วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
549 นางสาวกัญณภัทร วงค์ประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
550 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ มดนาค วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
551 ผศ.เอก จันต๊ะยอด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
552 รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
553 ดร.พิมประภา ชัยจักร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
554 นางสาวพิมพ์มาดา มณีจิระปราการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน วมว. เข้าร่วมงาน
555 นางสาวปรายฟ้า โกษศิริศิลป์ วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน พสวท. เข้าร่วมงาน
556 นางสาวเสาวรส แตงทอง วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
557 รศ.บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ตอบรับ
558 นางสาวจิราภรณ์ คุณรัตนวรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
559 นายวรภัคย์ นิธิอารยภาคย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
560 ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
561 นายวัชเรศรณ์ ขาวปลอด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
562 นางสาวอภิชญา อรุณแจ้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. เข้าร่วมงาน
563 นางสาวฐิติรักษ์ ชนะภัย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
564 นางสาววรพิชชา อยู่สุข โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน วมว. เข้าร่วมงาน
565 นางสาวปริญญาศร คุปตระกูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
566 นายเอกรัตน์ สอนสี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
567 นางสาวญาณิศา ศรีวิริยรัตน์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
568 ผศ.ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
569 ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
570 ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
571 นางสาวธนพร ดวงเดช วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
572 นางสาวธิดาทิพย์ สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
573 นายหัสกร สุจนินทา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิมยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
574 รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
575 นางสาวพรธีรา สมปานวัง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
576 นางสาวคัทลียา นวลทอง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
577 นายชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
578 นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
579 ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
580 รศ.ดร.ธนิต มาลากร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
581 นายปิยะวัตร มาศจด วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
582 นางสาวศสิภรณ์ ภิรมย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
583 นางสาวสุพัตรา เงินทอง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
584 นางสาวกมลรัตน์ พึ่งอยู่ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
585 นางสาวสุประภาดา เอี่ยมศรี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม วมว. ไม่เข้าร่วมงาน
586 ดร.จินดา ศิริตา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
587 ผศ.สุรีย์พร ชาวแพรกน้อย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
588 ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
589 นายสุพัฒน์ คงฟัก วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
590 ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
591 ดร.อารียา สุดสุข วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
592 ดร.ดาริกา แย้มรับบุญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
593 ดร.ขนิษฐา ธิโนชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
594 นายศิวา สระทองขาว วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
595 นางสาวชนัดดา เกตุมา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
596 นายเดชาธร วงศ์ไชย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
597 นางสาวเบญจรงค์ เปียมาร ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
598 นางสาวนิชาภา น้อยอิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
599 นายทรงวุฒิ ทรงสืบวัฒนกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
600 นางสาววารินทร์ ทาอ่อน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
601 นายวงศกร อ่วมภักดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
602 นายทัชชกร คำคุณเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
603 ผศ.ดร.เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
604 นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
605 นางสาวกัลยารัตน์ คงทะเล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
606 นายกฤษณะ ไกรป๊อก ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
607 ผศ.ดร.สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
608 ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
609 ผศ.ดร.สุภาพร สุขเสริญ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
610 นางสาวหทัยชนก นาหัวนิล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
611 นางสาวสุนันทา อินทร์จันทร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
612 ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
613 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม ชำระเงินหน้างาน ไม่เข้าร่วมงาน
614 ดร.กฤชชา ยาวิเศษ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
615 นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
616 ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
617 ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
618 นางสาวกาญจนา เทพสร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ยังไม่ได้ตอบรับ
619 นายวรินทร ซอกหอม สำนักงานเลขานุการคณะ งานแผนงาน หน่วยเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
620 นายนิรัตติศัย นันทะชัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
621 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
622 นางสาวอารีย๊ะ หมัดเล๊าะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
623 นายอศลย์ มีนาภา คณะวิทยาศาสตร์ / ภาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
624 นางสาวเพ็ญศรี เกลี้ยงจิตร อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
625 นางสาวซารอยา บิลราหีม อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
626 นางสาวตรงสรณ์ กลีบสุข อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
627 นางสาวพัชริดา เวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
628 ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
629 นางสาวสุรัสวดี ใจขาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
630 นางสาวปาณิศา มีชู วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
631 นายกันทรากร สุวรรณรักษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
632 นางสาวทัณฑิกา เจริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงาน ชำระเงินหน้างาน เข้าร่วมงาน
633 นางสาววัชรภรณ์ สังขพันธ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
634 นางสาวธิดาพร ธีระพงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
635 ดร.จุฑาพล จำปาแถม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
636 นางสาวรัตนาภรณ์ ตรัยสถิตย์ นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
637 นางสาวตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
638 ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำเสนอผลงาน รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
639 นางสาวศิรินุช ลอยหา คณะวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
640 ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
641 นายกิตติพงศ์ ส่งศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
642 ผศ.ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน โอนหมวดเงิน เข้าร่วมงาน
643 นางสาวสุวิชาดา ใจเปี้ย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
644 นางสาววณิชชา แก้วสุวรรณ์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมงาน
645 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน
646 นางกัญญาวีร์ สมนึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุม รอการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เข้าร่วมงาน
647 รศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม รายได้คณะ เข้าร่วมงาน