image01
image02

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

The 12th National Science Research Conference

                 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบบทคัดย่อ แบบบทความฉบับเต็ม และสามารถนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation นอกจากนี้ บทความฉบับเต็มที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บทความวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มลงในวารสารที่มีความร่วมมือกับการประชุมวิชาการ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ จำนวน 5 วารสาร ได้แก่

1.วารสาร Srinakharinwirot Science Journal (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) รับ 10 บทความ Website
2. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) รับ 10 บทความ Website
3. วารสาร NU. International Journal of Science รับ 10 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website
4. วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) รับ 5 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website
5. วารสาร UP International Journal of Science and Technology (UPJST) รับ 20 บทความ (ตีพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษ) Website

18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ลงทะเบียนนเข้าร่วมงาน (Website : https://src12.nu.ac.th/src12/)
23 ธันวาคม 2563 เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย
12 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขยายเวลาวันสุดท้ายเปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย
5 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 แจ้งผลการพิจารณา
12 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายเปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)
19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 31 มีนาคม 2564 ตอบรับบทคัดย่อและบทความวิจัย
6-7 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
กลุ่มที่ 8 การนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม How sci & tech drive our modern life?
กลุ่มที่ 9 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
กลุ่มที่ 8 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม