การนำเสนอรูปแบบ Clip Video .mp4 ความยาว 7-10 นาที และตอบซักถามจากกรรมการ ผ่าน Video Conference ไม่เกิน 5 นาที
Present ตามลำดับการนำเสนอผลงาน

กำหนดให้ส่ง File Poster *.pdf ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร (แนวนอน) Download Template Poster คลิก
และ File ประกอบการนำเสนอ .mp4 ความยาว 3-5 นาที

นำเสนอ ผ่าน Video Conference ไม่เกิน 5 นาที และตอบซักถามจากกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที
หมายเหตุ : ผู้นำเสนอผลงานในข้อ 1) และ 2) จะต้อง Upload ไฟล์ Clip Video .mp4 เข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม Login เข้าระบบลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ   รับฟังปาฐถกาพิเศษ และการนำเสนอผลงานในแต่ละห้อง

วัน เวลา

รายละเอียด

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

กดยืนยันการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ผ่าน E-mail ที่ส่งจากการประชุมวิชาการฯ กรณีไม่ได้รับ E-mail ติดต่อผ่าน src12@nu.ac.th

20 เมษายน 2564

ฝ่าย IT ลงตัวอย่างขั้นตอนรูปแบบการทำ Video นำเสนอผลงานไว้ที่หน้าเว็บไซต์

26-30 เมษายน 2564

ผู้นำเสนอผลงานแบบ Oral  และ Poster ทำการ Upload File นำเสนอผลงาน (Clip Video .mp4)

6-7 พฤษภาคม 2564

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

  1. Line official https://lin.ee/0259Vmr

  2. เว็บไซต์การประชุมวิชาการฯ https://src12.nu.ac.th/src12

เกียรติบัตร รางวัลดีเด่นเหรียญทอง รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน และรางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง
การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. คะแนนการนำเสนอ
  2. เนื้อหาที่ใช้นำเสนอ
  3. การตอบคำถาม