ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับบทความ

การจัดเตรียมบทคัดย่อ

 

ตัวอย่างบทคัดย่อ

 

หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ

 

ตัวอย่างต้นฉบับ

 

****ข้อปฏิบัติจรรยาบรรณผู้เขียนบทความวิจัย****
1. ผู้เขียนบทความต้องรับรองผลงานตัวเองว่าไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. ผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกบทความหรือผลงานของท่านอื่นมาเป็นผลงานของตัวเองโดยไม่มีการอ้างอิง
3. ผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้องการละเมิดบทความวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12

เอกกสาร Download

หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หนังสือภายนอก Download

การสนับสนุนการประชุม

แบบฟอร์มการสนับสนุนการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12