กลุ่มสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 458 คน

# ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล E-mail หน่วยงาน สาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ
1 ดร. Antony Harfield
Antony  Harfield
Antonyh@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM Education technology, Mobile
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Filip Kielar
Filip  Kielar
filipk@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Bioorganic chemistry, organic synthesis
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Gareth Ross
Gareth  Ross
garethross@mac.com มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Biomaterial, Medical device, Hydrogel
4 ดร. กัลยา บุญหล้า
Kanlaya  Boonlha
kanlayab@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
MATH สถิติ
5 รองศาสตราจารย์ ดร. กิจติ รอดเทศ
Kijti   Rodtes
kijtir@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
MATH พีชคณิต
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  พุทธชาติ
Kittisak    Buddhachat
kittisakbu@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO พันธุศาสตร์ (Genetics)
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์
Khuanjit  Hemavibool
khuanjitb@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Paper based analytical devices
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเชนทร์ แดงอุดม
KHACHAIN    DANGUDOM
kachaind@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
EDU Laser and Applied Optics
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม
Chaturong  Suparpprom
chaturongs@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Organic Chemistry, Organic Synthesis, Natural Product
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
Jaratsri  Rungrattanaubol
jaratsrir@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM อัลกอริทึมและทฤษฎีคำนวณ, เหมืองข้อมูล ฐานข้อมูล และองค์ความรู้
11 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
Chakkrid   Klin-eam
chakkridk@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
EDU คณิตศาสตร์ศึกษา
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
Chakkrit  Snae Namahood
chakkrits@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM Ontologoy, Artificial intelligent, Software Engineering
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
Janjira  Payakpate
janjirap@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศและงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
14 ดร. จารุ จุติมูสิก
JARU  JUTIMOOSIK
jaruj@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHY Electronic structure, Synchrotron characterization
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา กล่ำเทศ
Jintana  Klamtet
jintanakl@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Analytical Chemistry, Environmental Science
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา กล่ำเทศ
Jintana  Klamtet
jintanakl@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
EDU Analytical Chemistry, Environmental Science
17 ดร. จุฑาทิพย์ นมะหุต
Jutatip  Namahoot
jutatipn@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Ceramic, Corrosion
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์
CHATCHAI  SIRISUMPUNWONG
chatchaisi@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
INNO Solar Energy Microgrid System
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
CHATANA    PUNLEK
chantanap@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
INNO Energy Technology and Environment
20 รองศาสตราจารย์ ดร. ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
Chorwayakron  Phetphaisit
chorwayakronp@gmail.com มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Polymer Science
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู
Chanitsara  Sriwattanawarunyoo
chanitsarak@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Oraganic synthesis
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช วรางคณากูล
CHOMPOONUCH   WARANGKANAGOOL
chompoonuchp@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
EDU Electroceramics
23 อาจารย์ ชัยชาญ  มณีรัตนรุ่งโรจน์
Chaicharn   Maneeratanarungroj
chaichanm@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO พฤกษศาสตร์ (Botany) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ มดนาค
Chairat   Modnak
chairatm@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
MATH การประยุกต์
25 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นามนาค
Chaiwat   Namnak
chaiwatn@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
MATH พีชคณิต
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
THIRANEE  KHUMLUMLERT
thiraneek@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
R2R Astrophysics, Numerical Method
27 ดร. ณัฐพล คุ้มใหญ่โต
Nattapon  Kumyaito
Nattaponk@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM ระบบสารสนเทศและงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
Duangdao  Channei
duangdaoc@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Nanotechnology, Material science, Physical Chemistry
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ทองคำ
Duangrat  Thongkum
duangratth@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Inorganic Chemistry, Supramolecular Chemistry, Inorganic Materials
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
Duangduen  Asavasuthirakul
duangduenr@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM เหมืองข้อมูล ฐานข้อมูล และองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศและงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ โนไชยา
THANONGSAK   NOCHAIYA
thanongsakno@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
R2R Material Science, cement and concrete technology
32 ดร. ทีปานิส ชาชิโย
TEEPANIS  CHACHIYO
teepanisc@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHY -
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะธร พ่อค้า
Thanathorn  Phoka
thanathornp@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM Robotics, Computer vission, Image Processing
34 อาจารย์ ธัญญา  อุดอ้าย
THANYA   UDEYE
thanyau@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
EDU Astrophysics
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์  ยิ้มตระกูล
Nonglak    Yimtragool
nonglak_yim@yahoo.com มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO พันธุศาสตร์ (Genetics)
36 รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ เพชรโรจน์
narin  petrot
narinp@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
COM
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาภัทร เจริญไทย
Nipaphat  Charoenthai
nipaphatc@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Physical chemistry, Material science
38 ดร. นิมิตร  ศรีปรางค์
Nimit  Sriprang
nimits@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Inorganic chemistry, caramic, NMR spectroscopy
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจิรา ดีแจ้ง
NUCHJIRA   DEJANG
nuchjirad@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHY Themal spray coating, Tribology, Selective Materials
40 ดร. บวร  คุณากรนุรักษ์
Boworn  Kunakhonnuruk
bowornk@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant Biotechnology)
41 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
Boonjira  Rutnakornpituk
boonjirab@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Organic and Bioorganic Chemistry
42 ดร. บุษบา ปิ่นชัยพัฒน์
Bussaba  Pinchaipat
bussabap@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Inorganic Chemistry, Bioinorganic Chemistry
43 รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์ บุญสนอง
Prasart  Boonsnong
prasartb@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COM อัลกอริทึมและทฤษฎีคำนวณ, เหมืองข้อมูล ฐานข้อมูล และองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศและงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
44 ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
Prasuk    Kosavitikul
prasukklek@hotmail.com มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO สัตววิทยา (Zoology)
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี  นางงาม
Pranee   nangngam
praneepa@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO พฤกษศาสตร์ (Botany) ศึกษาเกี่ยวกับพืช
46 ดร. ปรารถนา  โลพิน
Prattana    Lopin
prattanas@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO สัตววิทยา (Zoology)
47 รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์
Prinya  Masawat
prinyam@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CHEM Analytical Chemistry
48 อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ โขขุนทด
PONGSAK  KHOKHUNTOD
pongsakk@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
EDU Physics, Astronomy, Measurement technology and smart system
49 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
PORNRAD  SRISAWAD
pornrads@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHY Nuclear and Particle Physics
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธมน  แสงอินทร์
Pattamon   Sangin
pattamons@nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
BIO พันธุศาสตร์ (Genetics)