บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 1,800 บาท
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1,500 บาท
นิสิตระดับปริญญาตรี/นักเรียน 1,200 บาท
ผู้สมัครสามารถ "Login" เข้าระบบแล้ว upload หลักฐานการโอนเงินได้ที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทำได้โด้โดยการโอนค่าลงทำเบียนไปยัง ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

บัญชีเลขที่ : 857-0-67962-9

ชื่อบัญชี : โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563