กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12

The 12th National Science Research Conference

Science and Technology : The driving force of modern life

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เวลา
กำหนดการ
08.30 น.-11.30 น. ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เข้าร่วมแบบ   Online
09.00-09.30 น. พิธีเปิดงาน   ลิงค์1 | ลิงค์2

กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

09.30 น.-10.00 น. ประกาศผลรางวัลบุคลากรเครือเทางามดีเด่น
10.00 น.-10.45 น. ปาฐกถารับเชิญ   ลิงค์1 | ลิงค์2
หัวข้อ “Transferring Technology from Academia to Industry : The Power of Startups” โดย รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.45 น.-11.00 น. พักเบรค
11.00 น.-11.45 น. ปาฐกถาพิเศษเชิงนโยบาย   ลิงค์1 | ลิงค์2
หัวข้อ "Driving Deep Tech Startups from Ideas to Innovation" โดย น.ส.มณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
11.45 น.-13.00 น. พักเบรค (เริ่มเข้าห้องบรรยายได้ตั้งแต่เวลา 12.20 น.เป็นต้นไป)
13.00 น.-13.45 น.

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญตามกลุ่มสาขา

13.45 น.-16.35น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation แยกตามกลุ่มสาขา
การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster Presentation

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา
กำหนดการ
09.00 น.-10.15 น.

เสวนาหัวข้อเรื่อง จุดเริ่มต้นและจุดยืนของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
in Science and Technology: The driving force of modern life
รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน, ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ และ ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์

ดำเนินการโดย : ผศ.ดร.สุกัญญา รอส และ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์    ลิงค์1 | ลิงค์2
10.15-10.30 น. พักเบรค
10.30 น.-12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation แยกตามกลุ่มสาขา

12.00 น.-12.15 น. พักเบรค VDO บรรยากาศการนำเสนอผลงาน    ลิงค์1 | ลิงค์2
12.15 น.-12.30 น. วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพ SRC13    ลิงค์1 | ลิงค์2
12.30 น. เป็นต้นไป พิธีปิดและประกาศผลรางวัล    ลิงค์1 | ลิงค์2

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม